سرزمین تاریخ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: امیر نعمتی لیمائی ( سورنا گیلانی ) - ۱۳۸٥/۱٢/٢٥

در دو و نیم سالی که از زمان راه اندازی تارنگار سرزمین جاوید می گذرد تلاش نگارنده همواره بر ان بوده تا بخشهایی از پژوهشهای تاریخی خویش را به شیوه ای به سامان و هدفمند و در عین حال کوتاه و مختصر در ان ارائه نماید . شوربختانه ؛ با وجود کوشش افزون ؛ صاحب این قلم نه تنها یارای آن را نیافت که بتواند به روز رسانی تارنگار را سامانی نیکو بخشد بلکه ناگزیر شد به سبب پاره ای دشواریها بالکل دست ز این کار بشوید و با اندوه و برخلاف میل باطنی بیان دارد که این تارنگار زین پس به روز نخواهد شد  . راقم این سطور بر خود واجب می داند سروران ارجمند و دوستان فرزانه ای را که در این مدت وی را مورد مهر و نوازش خویش قرار داده  و در ادامه راه پیش گرفته مشوق گشته اند سپاس گوید و البته از اینکه ذکر نامشان نکرده است پوزش بخواهد چرا که گمان فراموش شدن نام حتی یکی از این بزرگواران نیز او را بیمناک و شرمگین می ساخت .

نگارنده ؛ در این واپسین گفتار یادکرد نکته ای دیگر را نیز بایسته و شایسته می پندارد و  به همین سبب چونان همیشه فریاد بر می اورد  که : تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـا کـه اطفـال ایـن دبستانیم            همــه از خـاک پــاک ایرانیـــم

همــه بـا هــم برادر وطنـیـم             مهربان همچو جسم با جانیـم

اشرف و انجــب تمــام ملـــل           یـادگـــار قـدیـــــم دورانــیــــم

وطن ما بــه جای مادر ماست           مـــا گروه وطـــن پرستــانیـــم

شکــر داریــم کـــز طفولیــت           درس حب الوطن همی خوانیم

چون که حب وطن ز ایمانست           مـا یقیـنــا ز اهـــل ایمـــانیــم

گر رسد دشمنی برای وطـن            جـــان و دل رایگــان بیفشانیم

                                                                     « ایرج میرزا »

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امیر نعمتی لیمائی ( سورنا گیلانی )
امیر نعمتی لیمائی، دکترای تاریخ ایران بعد از اسلام
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :