سرزمین تاریخ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: امیر نعمتی لیمائی ( سورنا گیلانی ) - ۱۳۸٦/٩/٢

چنانکه در نوشتار مورخه ۲۵/۱۲/۱۳۸۵ گفته امد « تلاش نگارنده همواره بر ان بوده تا بخشهایی از پژوهشهای تاریخی خویش را به شیوه ای به سامان و هدفمند و در عین حال کوتاه و مختصر در ان ارائه نماید . شوربختانه ؛ با وجود کوشش افزون ؛ صاحب این قلم نه تنها یارای آن را نیافت که بتواند به روز رسانی تارنگار را سامانی نیکو بخشد بلکه ناگزیر شد به سبب پاره ای دشواریها بالکل دست ز این کار بشوید و با اندوه و برخلاف میل باطنی بیان دارد که این تارنگار زین پس به روز نخواهد شد  ». و چنین شد که به روز رسانی تارنگار چندگاهی  پی گرفته نشد . اما همانگونه که در نوشتار مورخه ۲۲/۲/۱۳۸۶ نیز بیان شد ، « همین دوری کوتاه برهه از نگارش ، اسباب دلتنگی افزون را برای نگارنده تدارک دید . از دیگر سوی ، بسیاری از بزرگواران ؛ نگارنده را با نگاشتن پیام و رایانامه مورد مهرافزون خویش قرار دادند و خواستار ان شدند که دگربار به روز نمایی تارنگار از سر گرفته شود . برایند این دو نکته ان شد تا تارنگار سرزمین جاوید دوباره بازگشایی شود .» اما نگارنده این بار ناگزیر است با شرمندگی بیان دارد که تارنگار سرزمین جاوید زین پس هیچگاه به روز نخواهد شد . بنابراین ؛ راقم این سطور دگربار بر خود واجب می داند سروران ارجمند و دوستان فرزانه ای را که در این مدت وی را مورد مهر و نوازش خویش قرار داده  و در ادامه راه پیش گرفته مشوق گشته اند سپاس گوید و البته از اینکه ذکر نامشان نکرده است پوزش بخواهد چرا که گمان فراموش شدن نام حتی یکی از این بزرگواران نیز او را بیمناک و شرمگین می ساخت .

امیر نعمتی لیمائی ( سورنا گیلانی )
امیر نعمتی لیمائی، دکترای تاریخ ایران بعد از اسلام
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :