معرفی کتاب دوازده قرن شکوه و جستاری در باب برمکیان

دوازده قرن شکوه

 

نام کتاب : دوازده قرن شکوه ، نقدی بر نظرات نگارنده دوازده قرن سکوت

نویسندگان : امیر نعمتی لیمایی - داریوش احمدی

ناشر : امیدمهر

تاریخ نشر : 1383

بخشی از مقدمه کتاب :

«‌ ...از سال 1379 بدین سو، نویسنده‌/ ویراستاری به نام آقای ناصر پورپیرار، خواسته یا ناخواسته، درچارچوب گفتمان و تبلیغات ایدئولوژی‌های قوم‌گرا، به سخن پراکنی و نظریه‌پردازی روی آورده است: وی با رد و انکار استواری و پرباری فرهنگ و تمدن ایران، پیش وپس از اسلام، با وحشی و خون‌ریز و بیگانه قلمداد کردن امپراتوری‌های هخامنشی و اشکانی و ساسانی، جعلی انگاشتن دین‌ها و مذاهب زرتشت و مانی و مزدک، مزدور خواندنفردوسی، حقیر و بی‌مایه توصیف کردن زبان فارسی، دروغین دانستن شخصیت‌هایی ایرانی چون سلمان فارسی، ابوحنیفه، ابومسلم خراسانی، بابک خرمدین و دیگران، ودر مقابل، با نسبت دادن فرهنگ و تمدنی عظیم و بی‌مانند به قومعرب، و نه مسلمانان، و مصادره تمدن پربار میان‌رودان و آسیای غربی به سود اعراب، به وضوح کوشیده است که ایرانیان را فاقد هر نوع فرهنگ و تمدنی جلوه دهد و همه‌ دستاوردها و میراث فرهنگی ایران، و به ویژه ایران پس از اسلام را مدیون و مرهون اعراب عصر جاهلی قلمداد کند.

آقای پورپیرار، به منظور طرح و ترویج چنین آرای بی‌پایه‌ای، در چارچوب مواضع و عقایدایدئولوژیک خویش، با انشایی شیوا، مجموعه کتاب‌هایی را با عنوان فریبنده و در عین حالپرطمطراق «تأملی در بنیان تاریخ ایران» انتشار داده است.اینک و بدین سان، انگیزهدفاع از هویت و افتخارات و میراث ملی، و الهام از قرآن کریم، که همگان را به جستجوی حقیقت فرا می‌خواند، ما را بر آن داشته است تا  پاسخگویی به نظریات بی‌اساس و دوراز واقع ایشان را وجهه همت خویش قرار داده و نشان دهیم که آرای وی تا چه حد فاقد دست‌مایه‌ها و پشتوانه‌های علمی و نظری است، و چرا ایشان برای جبران نقص و سستیکامل انگاره‌های خود به ورطه توطئه‌باوری درافتاده و انبوه اسناد ومدارک مخالف با آرای خود را جعل و برساختهصاحبان موهوم «کلیسا و کنیسه»توصیف کرده است... »


________________________________________

برمکیان

درمورد خاندان ایرانی برمکی که به روزگار خلافت عباسی در دیوان و دستگاه حکومت انان نفوذ بسیار یافتند مطالب بسیاری در تواریخ یاد شده اما از روزهای پیش از قدرت یابی انان ، اگاهیهای اندکی در دست می باشد . به هرحال انچه روشن است ، اجداد انها با لقب « برمک » ، سرپرستی معبدی بودایی را با نام نوبهار در نزدیکی شهر بلخ در اختیار داشته اند و از سوی مردم منطقه احترام بسیاری درباره انان به عمل می امده است. ( زرین کوب ، عبدالحسین ؛ تاریخ ایران بعد از اسلام ؛ تهران : امیرکبیر ، چاپ هشتم ، 1379 ، ص442) پدر خالد برمکی که ابن خلکان از او با نام برمک یاد کرده و در اسلام اوردن او شک می کند ( ابن خلکان ، قاضی احمد ؛ وفیات الاعیان ؛ جلد دوم ،  تهران : بی نا ،  بی تا ، ص387 ) گویا پزشکی زبردست نیز بوده و فرزند بیمار عبدالملک بن مروان خلیفه اموی را نیز درمان نموده بود . ( طبری ، محمد بن جریر ؛ الرسل و الملوک ؛ بیروت : عزالدین ، 1407 ه. ق ، حوادث سال 86 )

 

پایه گذاری قدرت برمکیان به دست خالد بن برمک صورت پذیرفت . وی که در سالهای قیام خراسانیان علیه امویان ، با عنوان فرماندهی در ارتش ابومسلم خدمت می کرده (تاریخ ایران بعد از اسلام ، ص 442 ) ، پس از پیروزی ، به تشکیلات عباسیان وارد شد و به سرعت نمو یافت و پس از مدتی ، وزارت و تصدی دیوان خراج نخستین خلیفه عباسی سفاح را برعهده گرفت و البته طرف مشورت منصور در بنا نهادن شهر بغداد هم بود .  ( همان ، ص 442)

اوج اقتدار خاندان برمک با انتخاب یحیی پسر خالد به کتابت و وزارت هارون در سال 162 اغاز شد . در سال 169 و به هنگامیکه مهدی عباسی ، هارون را به فرمانروایی تمامی سرزمینهای غربی قلمروی خویش برگزید ، تمام امور این منطقه در دستان یحیی قرار گرفت و البته این یحیی بود که از استعفای هارون از ولایتعهدی خلیفه به سود فرزند هادی ، خلیفه عباسی ، جلوگیری کرد و تا انجا بر این امر پافشرد که در سال 170 هارون را بر تخت خلافت نشاند . (همان ، ص443)

هارون که در جوانی و به بیست و دو سالگی به خلافت رسیده بود برای تقدیر از یحیی و اقداماتش  ، او را به نزد خود خواند و گفت :

« پدر! تو از برکت رای و حسن تدبیر خود مرا بدین جایگاه نشاندی ، من کار رعایا را به تو واگذار کردم و ان را از دوش خود برداشته بر گردن تو نهادم . هرقسم که لازم می دانی حکم بکن و هرکس را که می خواهی برگزین و هرکس را که صلاح می دانی بیرون کن . من در کار تو هیچ نظارت نمی کنم . » ( مسعودی ، ابوالحسن علی بن حسین ؛ مروج الذهب و معادن الجوهر ؛ جلد دوم ، ترجمه ابوالقاسم پاینده ، تهران : بنگاه ترجمه و نشر کتاب ، 1347 ، ص 342 و همچنین ،  جهشیاری ، ابوعبدالله محمد بن عبدوس ؛ الوزراء و الکتاب ؛ ترجمه ابوالفضل طباطبایی ، تهران : بی نا ، 1348 ، ص 228)

برمکیان با همکاری اشراف ایرانی ، به ویژه پس از فوت خیزران مادر قدرتمند هارون در سال 173 ، بر اقتدار و نفوذ خود افزودند و به تدریج مناصب و مقامات مهم دستگاه خلافت عباسی را از ان خویش ساختند . به گونه ای که در سال 176 ، فضل پسر یحیی ، فرمانروای سرزمینهای جبال ، طبرستان ، دماوند ، قومس و اذربایجان گشت و در سال اتی مناطق پر اهمیت خراسان و ری و سیستان به سرزمینهای تحت فرمان او افزوده شد . در همین سال 176دو فرزند دیگر یحیی ، موسی و جعفر ، به ترتیب به حکومت شام ومصر منصوب گشتند  ( الوزراء والکتاب ، ص 231 و الرسل و الملوک ، حوادث سالهای 176 ، 177 )

شکوه و قدرت برمکیان تا بدانجا افزایش یافت که کمتر کاری در سراسر امپراتوری بدون رای و نظر ایشان پیش می رفت و در واقع برای خلیفه ، جز اسمی از خلافت باقی نماند و با وجود برمکیان « دیگر خود او را امر و نهیی نبود » ( یعقوبی ، احمد بن ابی یعقوب ؛ تاریخ ؛ جلد دوم  ترجمه محمد ابراهیم ایتی ، تهران : بنگاه ترجمه ونشر کتاب ، چاپ دوم ، 1356 ، ص 442) اینان حتی بر امور مالی شخص خلیفه نیز دست انداختند ( الوزراء و الکتاب ، ص 319) و بر اندک پولی که برای هزینه های خود درخواست می کرد ، نظارت داشتند و گاه ان را نیز به دست او نمی رسانیدند . ( ابن خلدون ، عبدالرحمن ؛ مقدمه ابن خلدون ؛ جلد دوم ، ترجمه محمد پروین گنابادی ، تهران : بنگاه ترجمه و نشر کتاب ، 1353، ص 15 ) برمکیان ، همچنین ، ثروت بیشماری نیز اندوختند به گونه ای « که شکوه موکب جعفر برمکی بارها جلال موکب هارون را از چشمها انداخته بود » ( تاریخ ایران بعد از اسلام ، ص 443) و بعد از نابودی ، غیر از ملک و خانه انچه از دارایی این خاندان به دست امد از سی میلیون دینار می گذشت . ( همان ، ص 443 ) و البته این ثروت افزون انان ، دست گشاده ای را برای انان فراهم ساخت که « هیچکس را حاجت نیامد در ان عصر که از امیرالمومنین چیزی بخواهد از بس که بدادندی مردم را » (..... ؛ مجمل التواریخ و القصص ؛تهران : کلاله خاور ، 1318 ، ص344-345)

برامکه از این نیز فراتر رفتند و مدح شاعران و توجه دانشمندان مذاهب گوناگون را به سوی خود جلب کردند . ( الوزراء والکتاب ، ص 203) بنابه روایت مسعودی یحیی بن خالد برمکی به مجالس بحث و مناظره علاقمند بود و انجمنی از دانشمندان و متکلمان از مسلمان و غیر مسلمان را برپا می ساخت و خود در ان شرکت می کرد . مسعودی حتی بر شرکت دانشمندان شیعی ، معتزلی و خوارج در این جلسات تاکید و تصریح دارد . ( مروج الذهب و معادن الجوهر ، جلد دوم ، ص 372-373)

اقتدار برامکه در واقع نمایش قدرت و نفوذ عنصر ایرانی در دستگاه خلافت عباسی بود و این چیزی نبود که اعراب و شخص خلیفه ان را بر تابند . اشراف عرب و شخص خلیفه که از واگذاردن تمام قدرت به برمکیان پشیمان گشته بود از انان بیمناک و برای مقابله با این نفوذ ، دست به کار شدند و در صدد محو انان بر امدند . چنانکه یعقوبی از تدارک چهارساله هارون برای انجام کودتایش بر علیه خاندان برمکی سخن می گوید . ( تاریخ یعقوبی ، جلد دوم ، 431) از اشراف عرب نیز فضل بن ربیع و اسماعیل بن صبیح ، در این توطئه نقش اصلی را ایفا نمودند و با بدگویی های مداوم و دسیسه چینی های مکرر بر ضد برمکیان ، زمینه های روانی لازم را برای سرنگونی انان فراهم ساختند . ( صاحبی نخجوانی ، هندوشاه بن سنجر ؛ تجارب السلف ؛ تهران : کتابخانه طهوری ، چاپ سوم ، 1357 ، ص 152 و همچنین تاریخ یعقوبی ، جلد دوم ٌ 430 و 442 و همچنین الوزراء و الکتاب ، ص 320 )  بنا به روایتی فضل بن ربیع افرادی از خدمتکاران درون منزل جعفر بن یحیی را به عنوان جاسوس به خدمت خود در اورده بود و از طریق انان به گرداوری خبر از کار برمکیان می پرداخت ( الرسل و الملوک ، وقایع سال 187)

در کنار علت اصلی که همان درگیری دیرینه دو عنصر ایرانی و عرب بود ، دو اتهام بزرگ برای نابودی برمکیان به انان نسبت داده شد . نخست پیوند انان با زندیقان و دوستیشان با ملحدان و دیگری گرایش انان به سوی علویان ، و البته ازاد سازی یحیی بن عبدالله علوی که شورش او در طربستان مدتها خواب را از چشمان هارون ربوده بود به دست جعفر بن یحیی برمکی ، بهانه و دستاویز لازم را برای هارون فراهم ساخت تا از فرصت سود جسته و بهره کافی برد و بدین ترتیب بود که در سال 187 با برگرفتن سر جعفر ، تصفیه برمکیان اغاز شد و برای همیشه انان از مدیریت اداری – نظامی – سیاسی خلافت عباسی بر کنار زده شدند . ( تجارب السلف ، ص 151-152) البته در برخی منابع اورده اند که عشق جعفر و عباسه خواهر هارون نیز موجب مزید خشم خلیفه در حق این خاندان شد . ( برای اگاهی بیشتر در این مورد نگاه کنید به تاریخ ایران بعد از اسلام ، ص 444-445 )

 

تصویری نمادین از جعفر و عباسه

 

 بازماندگان خاندان برمک در زمان مامون دگربار مورد توجه قرار گرفتند و برخی از انان به نام ونشانی نیز دست یافتند ، اما دیگر به قدرت و شکوه پیشین خویش بازنگشتند . ( تاریخ ایران بعد از اسلام ، ص 446 )  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

کتابنامه :

 

 1- ابن خلدون ، عبدالرحمن ؛ مقدمه ابن خلدون ؛ جلد دوم ، ترجمه محمد پروین گنابادی ، تهران : بنگاه ترجمه و نشر کتاب ، 1353

2- ابن خلکان ، قاضی احمد ؛ وفیات الاعیان ؛ جلد دوم ،  تهران : بی نا ،  بی تا

3-  جهشیاری ، ابوعبدالله محمد بن عبدوس ؛ الوزراء و الکتاب ؛ ترجمه ابوالفضل طباطبایی ، تهران : بی نا ، 1348

4- زرین کوب ، عبدالحسین ؛ تاریخ ایران بعد از اسلام ؛ تهران : امیرکبیر ، چاپ هشتم ، 1379

5- صاحبی نخجوانی ، هندوشاه بن سنجر ؛ تجارب السلف ؛ تهران : کتابخانه طهوری ، چاپ سوم ، 1357

6- طبری ، محمد بن جریر ؛ الرسل و الملوک ؛ بیروت : عزالدین ، 1407 ه. ق

7- مسعودی ، ابوالحسن علی بن حسین ؛ مروج الذهب و معادن الجوهر ؛ جلد دوم  ترجمه ابوالقاسم پاینده ، تهران : بنگاه ترجمه و نشر کتاب ، 1347

8- یعقوبی ، احمد بن ابی یعقوب ؛ تاریخ ؛ جلد دوم  ترجمه محمد ابراهیم ایتی ، تهران : بنگاه ترجمه ونشر کتاب ، چاپ دوم ، 1356

9- ..... ؛ مجمل التواریخ و القصص ؛تهران : کلاله خاور ، 1318

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 « هر کس از این حکایت بتواند دانست که این چه بزرگان بوده اند . و همگان برفته اند و از ایشان این نام نیکو یادگار مانده است . و غرض من از نبشتن این اخبار ان است تا خوانندگان را فایده ای  بحاصل اید و مگر کسی را ازین  بکار اید» « ابوالفضل بیهقی »

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

/ 34 نظر / 85 بازدید
نمایش نظرات قبلی
حامد - ق

درود و خسته‌ نباشید. تارنگار پالایش زبان پارسی: weblog.parsi-l.com تارنمای پالایش زبان پارسی: www.parsi-l.com

ناصر

با درود به يکی از جاودانان اين سرزمين جاويدان خانم سورنا گيلانی . با اينکه هر دو هفته يکبار اين تارنما را ملاقات و مطالب آن را تا به انتها مطالعه می کنم لازم دانستم از عزم راسخ شما برای ارتقاع سطح فرهنگی کشور تشکر و شپاسگذاری کنم اميد است هم چنان که می رويد بدون خستگی ادامه راه طی نموده به هدف نهاييتان نائل آييد بهر روي از مطالب شما بسيار سپاسگذارم مخصوصا از معرفي منابع پارتي پاينده آزاد و سربلند باشيد قربان شما ناصر حاجلو

ساسان

پان عربها و پان كردان و پان مغولان براي انجام نقشه اي شوم خويشتن در صدد ميباشند اسم ۱۰ هزار ساله خليج پارس را تقيير نمايند و مطلع نمي باشند كه خليج پارس متعلق به پارسيان پارسي نزاد مي باشد و مال عربان سست نزاد نمي باشد و با انتهاي خوشبختي وطن پرستان پارس نزاد و پارسي زبان نمي گزارند تا دشمنان نزاد و زبان پارسي پارسيان والا نزاد كه از دشمنان استعمارگر آمريكا و انگلستان و فرانسه و آلمان پول زياد مي گيرند به مقصدهاي شوم خويشتن دست پيدا نمايند.پاينده باد اسم پارس و نزاد پارسي

سورنا گیلانی

سرور فرهیخته و دوست گرامی جناب بابایادگار ، با درود میزان اگاهی این کهترین در مورد صوفی و صوفی گری و تاریخچه ان بسیار اندک است ، اما همانگونه که اگاهید با گسترش بوداییسم در خراسان و از سوی دیگر گسترش فرهنگ ایرانی و همچنین اسلام در هند ارتباط گسترده ای در بسیاری مسائل فرهنگی و دینی میان این فرهنگها پدید امد و این فرهنگها بر یکدیگر تاثیرات متقابل نهادند . چنانکه ابوریحان بیرونی در کتاب ماللهند خود بخشی از چگونگی اعمال عبادی و انواع ریاضتهای هندیان را نوشته است و به مشابهتهای انها با مراسم تصوف ایرانی _ اسلامی اشاره می نماید . ، دکتر محسن کیانی نیز در کتاب تاریخ خانقاه در ایران خویش براین باور است که تصوف اسلامی بخشی از مسائل نظری و عملی خود را از اموزشهای بودایی برگرفته است . والبته شادروران استاد سعید نفیسی در مورد تاثیر ایین بودا بر تصوف ایرانی در کتاب سرچشمه تصوف خود می نویسد که سرچشمه تصوف اسلامی، برگرفته از فرهنگ هندی و بودایی است . پاینده باشید .

سورنا گیلانی

جناب ناصر با درود و سپاس از مهرتان نسبت یه این کهترین ، سورنا نام فرمانده و سپهسالار ارتش پارتیان بوده است و او است که در نبرد حران(کاره) بر رومیان شکست سختی وارد ساخت و البته لازم است یاد گردد کراسوس سردار رومی و یکی از سه رهبر حکومت سه نفره روم ان روزگار( پومپه ، سزار ، کراسوس ) در همین جنگ کشته شد .

عارف

دعوای بی سرانجام و مخرب پان ها ـــ يادداشتی درباره تغيير نام خليج فارس

arya

از ماست تبر به پشت درخت جوان فرود آمد چنان گريست كه هيزم شكن پشيمان شد به خويش گفت : از اين روزي سيه چه سود دريغ چند توان خورد نان خون آلود. درخت گفت : بزن، گلايه ام زجور تو نيست شكايت از تو ندارم ، حكايت دگري است مرا گلايه از اين تند تيز چالاك است كه دسته تبر از ماست جگر زجور جگر گوشه اي مرا چاك است . دكترقدمعلي سرامي(گلشن)

يولداش

.شما می گویید برمکیان از بلخ بودند اما بلخ ترک بوده نگاه کنید به : ابن خلدون پدر جامعه شناسی جهان که تقریبا معاصر مولاناست در مورد بلخ مینویسد: مدینة بلخ کان کرسی مملکت الترک: بلخ کرسی و مرکز مملکت ترک است. (ابن خلدون ج ۲ ص ۶۲، احیاء التراث العربی، بیروت لبنان) و مدتها قبل از آن صاحب فارسنامه ناصری در توجیه فارسی نویسی خود مینویسد: بنده را تربیت پارسی است اگر چه بلخی نژاد است (فارسنامه، ص ۲، چاپ جلال الدین تهرانی، ۱۳۱۲، تهران). همانگونه که معلوم میشود بلخ از دیرزمان شهر ترکها بوده و به مرور زمان فارس زبانها نیز در آن سکنی گزیده اند

رضا

قطعا شما کتابهای ایشون را کامل نخواندید چون همه شبهات شما را در ادامه کامل و با جزییات توضیح میده البته فکر نکنم شما علاقه ای به یافتن جواب داشته باشید و احتمالا با خواندن دو جلد از کتاباش خون ناسیونالیستیتون به جوش اومده و تحمل ادامشو نداشتید و قطعا کلی هم بهش فحش خارمادرم دادی . متاسفانه همه اساتید ما اینگونه اند که پورپیرار توصیف کرد : اگه کتاب یا مطلبی بر وفق مراد و خوشایندشان آمد آنرا تایید اگه نه که ........ امثال وبلاگ شما استاد .

delaram

آفتاب آمد دلیل آفتاب.باز هم پورپیرار برنده شد.