رابطه عرفان و حکمت در سده های میانی تاریخ ایران پس از اسلام

از ان روز که گفته شد این تارنگار زین پس به روز نخواهد گشت دیرزمانی نگذشته است ، با این وجود ، همین دوری کوتاه برهه از نگارش ، اسباب دلتنگی افزون را برای نگارنده تدارک دید . از دیگر سوی ، بسیاری از بزرگواران ؛ نگارنده را با نگاشتن پیام و رایانامه مورد مهرافزون خویش قرار دادند و خواستار ان شدند که دگربار به روز نمایی تارنگار از سر گرفته شود . برایند این دو نکته ان شد تا تارنگار سرزمین جاوید دوباره بازگشایی شود . نخست بنا بر ان بود تا به روزنمایی دوباره ، با نوشتاری در مورد کوروش بزرگ همراه گردد ، اما خواندن پیامی در تارنگار دوست خردمند سرکار خانم نازنین متین ( جستاری در گیتی ) در مورد حافظ که عرفان ایرانی را به سبب دور بودن از اندیشیدن و تعقل گرایی مورد سرزنش و کین قرار داده بود سبب گردید تا صاحب این قلم در نوشتار نوین خویش درباره دور نبودن عرفان ایرانی از تفکر و بیگانه نبودن آن با اندیشیدن ، مواردی را بیان دارد و به یاری یزدان در نگاشته اتی خود از کوروش بزرگ سخن به میان اورد . به هر ترتیب ، نگارنده بر خود بایسته می داند تا مراتب حق شناسی و سپاس خویش را نسبت به همه سرورانی که او را در این چندگاه مورد مهر قرار داده اند بیان دارد و امیدوار است به یاری این گرامیان بهتر و به سامان تر از پیش بتواند از شکوه تاریخ سرزمین جاوید سخن گوید .  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   بر اساس آنچه منابع تاریخی و ادبی به دست می دهد سده های میانی تاریخ ایران پس از اسلام ، روزگار رشد گرایشهای صوفیانه و اندیشه های عارفانه بوده است . گرایشهای صوفیانه و اندیشه های عارفانه ای که اگر همسان با یک درخت درنظرگرفته شود ریشه اش در روزگار باستان و اندامش در سده های نخستین اسلامی و شاخ و برگش در سده های میانی تاریخ ایران پس از اسلام همزمان با روزگار فرمانروایی ایلخانان مغول و ترکان تیموری رشد یافته بود . با این وجود ، تصوف سده های میانی تاریخ ایران پس از اسلام تفاوتهایی عمده با تصوف دورانهای پیشتر داشت ، چرا که تصوف در این زمان « تنها به روش وجد و حال بسنده نکرد و به طریق علمی و شیوه تعلیل و توجیه هم متمایل گردید .»[1] به عبارتی تحلیل ها و توجیه های عقلانی اسباب نزدیکی عرفان و فلسفه[2] را تدارک دید ، چنانکه یک فقیه خصوصیات یک صوفی تمام عیار را با خود داشت و یک صوفی کامل نمونه ای از یک متکلم جلوه می نمود .[3] در این عهد در خانقاه ها نه تنها در طریق مخالفت با مدارس گامی برداشته نمی شد ، بلکه ، علوم مختلف و از جمله حکمت و کلام تدریس می گشت .[4] در حقیقت ، پیآمد چنین تحولی بود که صوفی نامداری چون ، عزیزالدین نسفی (ف1300م/700ق) ، اعتقاد یافته بود که « هر که به مدرسه نرود و به خانقاه رود شاید که از سیر الی الله با بهره و با نصیب باشد و به خدا رسد اما از سیر فی الله بی بهره و نصیب گردد . »[5]  و باز در پی چنین دگردیسی بود که عارف بزرگ و مشهوری چون ، اوحدی اصفهانی (ف1337م/738ق) ، سفارش به آموختن حکمت می نمود :

               « حکمت آموز و نور حاصل کن                  دل خود را به نور واصل کن

               گـر بحکمـت رسی سوار شـوی                حکمـا را سپاسـدار شـوی »[6]

   و  در اشعار خویش به ستایش فلسفه و حکمت می پرداخت :

               « حکمت از فکر راست بین باشد              در مـراعـات سر دیـن باشـد

                  نـظـر انـدر صفـات حـق کـردن               بـدل اثبـات ذات حق کردن

                  سـخـنی کـان بـدل فرو نــایـد               دان که از حکمتی نکو ناید »[7]

   به هر ترتیب ، آنچه روشن است صوفیان نامی آن روزگار بر این باور بودند که برای رسیدن به مقصد و مقصود نخست باید در مدرسه تحصیل آغاز نمود و علوم گوناگون به ویژه علوم شرعی را آموخت ، آنگاه رو به سوی خانقاه رفت و مریدی پیشه ساخت . در واقع ،به همین سبب بود که فرمانروای دانش دوستی  همچون الغ بیگ تیموری در پایتخت خویش ، سمرقند ، هم مدرسه بنا می نمود و هم خانقاه بنیان می نهاد .[8]  سیاستمدار دانشمندی چون خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی که نمونه تدبیر ، عقلانیت و دانش ایرانی بود و به تعبیری ، « وزارت اصف و بوذرجمهر با وازارت و تدبیر او خوار و حقیر بود »[9] در مجتمع آموزشی خویش ، ربع رشیدی ، در کنار مراکزی چون مدرسه و کتابخانه ، خانقاه نیز بنا می کرد .[10] 

 

سماع درویشان/ بهزاد

آگاهی از زندگی نامه بزرگان تصوف آن روزگار نیز کاوشگر تاریخ تصوف را به چنین نتیجه ای رهنمون می سازد . به عنوان نمونه ، سید محمد نوربخش (ف1464م/869ق) ، بنیانگذارطریقت نوربخشیه ، که نهضت خویش را جامع تصوف و تشیع می دانست سالیان متمادی شاگردی بزرگان دانش نموده بود[11] ، مولانا جلال الدین محمد بلخی (ف1273م/672ق) پیش از پای نهادن در طریق صوفیه و عوالم سلوک سالها در مدارس دانش اندوخت و پس از آن نیز سالها به دیگران دانش آموخت .[12] شیخ صفی الدین اردبیلی(ف1334م/735ق) دیگر عارف نامی آن روزگار نیز نخست در مدارس تحصیل نمود و سپس مریدی آغاز کرد .[13] نیاز به یادآوری است هرچند آگاهی از علوم مختلف ، مورد اقبال متصوفه این عهد واقع گشته بود اما بهره برداری از آنها و به ویژه حکمت فقط به قدر ضرورت مجاز شمرده می شد .[14] به عبارت دیگر ، فراگرفتن علوم ظاهری از سوی صوفیان آن روزگار برای رسیدن به مقصود ناکافی قلمداد می شد اما در کنار علوم باطنی برای نیل به منظور مهم به شمار می آمد . این معنی از گفتار شیخ صفی الدین اردبیلی ، عارف نامی و والامقام سده هشتم هجری و بنیانگذار طریقت صفوی که بعدها نوادگانش زمام سلطنت ایران را به دست گرفتند ، نیز برمی آید :

               « اگر به آب علم ظاهری طهـارت نفس حاصل نیاید که در مدارس به لقمه

               حرام و غیرها آلوده شده باشد ، به آب علم باطنی ناچار باشد تطهیر کردن

               ، پس به کلنگ لااله الا الله حجـاب نفس از میان بباید برداشتن تـا هـر دو

               آب علم ظاهری و باطنی به هم رسند و طهارت حاصل آید .»[15]

   در کنار باورهای این چنینی صوفیان ، حمله مغول که اسباب تعطیل شدن بسیاری از مدارس را تدارک دید ، موجب گشت تا به اقتضای زمان ، تدریس بخشی از علوم به خانقاه ها منتقل شود . در روزگار تیموریان هم مدرسه و خانقاه در مجاورت یکدیگر ساخته شدند و دانشمندان شایسته ای که  می توانستند در مدرسه فقیه و در خانقاه صوفی باشند در هر دو کانون شروع به تدریس نمودند .[16] همچنانکه خواندمیر ، نویسنده کتاب تاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشر ، به هنگام معرفی مولانا خلیل سمرقندی ، از او به عنوان مدرس خانقاه و مدرسه یاد کرده است :

              « مولانا خلیل فرزند مولانا فاضل سمرقندی در مدرسه شریفه گوهرشادآغـا

               و خانقاه اخلاصیه به درس و افاده اشتغال داشت .»[17]

    در حقیقت ، در این روزگار مدرسه و خانقاه چنان به هم شباهت یافته بودند که در برخی مناطق ، واژگان خانقاه و مدرسه مترادف یکدیگر به کارمی رفتند .[18] 

   بایسته است یاد گردد که در خانقاهها برعکس مدارس زنان حق تعلیم داشتند و چون مردان  مجاز بودند تا تعالیم صوفیانه را فرا گیرند .[1۹]     نکته شایان توجه آنجا است که در آن عهد عارفان و صوفیان نامی برای پیشبرد هدفهای مسلک طریقت به سرایش و نگارش کتابهای نظم و نثر می پرداختند و در آنها نظریات خود را بیان می کردند[20] ، در حالیکه پیشتر چنین شیوه ای کمتر مورد اقبال بزرگان صوفی قرار می گرفت . بدین ترتیب ، تربیت صوفیه که تا آن روزگار بیشتر مبتنی برعمل بود شیوه نظری یافت و به شکلی علمی قابلیت تعلیم پیدا کرد ، چنانکه شاید بتوان تصوف آن روزگار را تصوفی توجیهی _فلسفی خواند .[21] 

[1] . تاریخ ادبیات در ایران ، ج3 ، ب1 ، ص168

[2] . به عبارت دیگر خانقاه و مدرسه به یکدیگر نزدیک شدند .

[3]. بایسته است یاد گردد این نزدیکی به ویژه میان اندِشه های شیعی و تفکرات صوفی بسیار بود ، چنانکه حتی پاره ای اوقات  نمی توان میان متصوفه و شیعیان این دوران فرق نهاد . برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به : تشیع و تصوف تا آغاز سده دوازدهم هجری ، ص166

[4]. تاریخ ادبیات در ایران ، ج3 ، ب1 ، ص177

[5].الانسان الکامل (مجموعه رسایل ) ؛ ص55-54

[6] کلیات اوحدی اصفهانی ، ص580

[7]

/ 8 نظر / 18 بازدید
کوروش سپنتا

درود بر شما سپاس از اينکه به تارنگار ما سر زديد هم ميهن از اينکه اهل انديشه و نوشتن هستيد خوشحاليم اما ميانه خوبی با عرفان ندارم و در حستار بعدی درباره عرفان خواهم نوشت

نازنين

بادرود...شادمان شدم از اينکه باز شما را در حال نوشتن می بينم...من هيچگاه عرفان و حکمت را از هم جدا نديده ام و بسيار به عرفان علاقه مندم بويژه از شروع آن و شیخ اشراق و حکمت خسروانی بسيار شادمان می شوم که مباحثی داشته باشيد پيروز و سربلند باشيد

مرواريد عرفان

سلام استاد گرامی / خوشحالم که مجددا می نويسيد و دوستان خود را با مطالب ارزشمندتان بهره مند ميسازيد . معرفت و آگاهی بدون عرفان نابود است و انسانهائی که اهل معرفت و دانش هستند تعلق خاطری به چيزی ندارند و اين عدم تعلق خودش شروع عرفان و پرواز است : غلام همت آنم که زير چرخ کبود / زهر چه رنگ تعلق پذيرد آزاد است . شاد باشيد و موفق

آريانام

با درود و سلام. بار ديگر ما را از نوشتار متين خود بهره مند ساختيد. تارنگار بنده نيز چندی است با گفتارهای ايران و انديشه له روز می شود. سری بزنيد.

نيما

سلام کامنتت رو تو يکی از وبلاگها ديدم خوشم اومد يک سری به بلاگت زدم بلاگ خوبی داری و بسيار پر محتوا

طلا

سلام شما تاريخ می خونی؟مطالبت جالبه وايه يه تحقيقاستفاده کردم .از آشنايی با شما خوشحال شدم به وب من بيايی هاااااااااا