# ادبیات_پارسی

سیمـای ترکـان از نگـاه پارسی سرایان در گـذر تـاریـخ

عیــــد فطـــــر فرخنــده بـــاد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ روابط و برخوردهای میان ایرانیان و ترکان در پهنه های گوناگونی چون میدان رزم ؛ وادی تدبیر و سیاست ورزی و عرصه ... ادامه مطلب
/ 36 نظر / 185 بازدید