# ایلخانان

خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی - مرد اندیشه و سیاست

فرا رسیدن نوروز فرخنده باد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی را بی گمان باید از جمله سرامدان و برجستگان تاریخ ... ادامه مطلب
/ 36 نظر / 112 بازدید

سیمـای ترکـان از نگـاه پارسی سرایان در گـذر تـاریـخ

عیــــد فطـــــر فرخنــده بـــاد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ روابط و برخوردهای میان ایرانیان و ترکان در پهنه های گوناگونی چون میدان رزم ؛ وادی تدبیر و سیاست ورزی و عرصه ... ادامه مطلب
/ 36 نظر / 71 بازدید