# تاریخ_فرهنگ_ایران

سهم ایرانیان در معرفی و گسترش دانش- (درفاصله زمانی بامداداسلام تا پایان قرن چها

د: دانشمندان کوشا در فلسفه و حکمت : در فلسفه و حکمت نیز ایرانیان بسیاری صاحبنظر و فعال بودند بدان اندازه که شاید ... ادامه مطلب
/ 45 نظر / 89 بازدید